X
GO
Måker og mennesker

Måkekonflikter – hva har du lov til å gjøre?

Der folk og måker møtes blir det ofte trøbbel. Måker bråker, de driter, og de er aggressive.  Men hvordan skal du egentlig forholde deg til dem? Og hva har du som huseier lov til å gjøre for å dempe konflikten?  
 

""
Foto Tom Lund/Flickr - CC BY 2.0

«Mangel på kunnskap både om lovverket og om hvilke tiltak som er effektive, fører hver sommer til at mange måker utsettes for hensynsløse og straffbare tiltak», skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. 

Her har vi oppsummert hva du har lov til å gjøre, og hva du ikke kan gjøre når frustrasjonen begynner å ta overhånd. Og husk, du kan alltids telle dem! Registrer dine måkeobservasjoner på www.bymaker.no.

 

Hvordan bli kvitt måker på taket?

Flate hustak er gjerne yndete hekkeplasser – her er måkene trygge for rovdyr som rev og mink, som utgjør en trussel på holmer og skjær langs kysten. Har du først fått en måkefamilie eller ti på taket, så er det ikke mye du kan gjøre før ungene har forlatt redet. Måker er nemlig fredet i hekkesesongen.

Naturmangfoldloven § 15 setter forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi.

«Forsøk på flytting av måkereir med egg eller unger vil som utgangspunkt være et brudd på bestemmelsen. Dersom reiret forsøkes flyttet så langt at det vil ha noen effekt for å hindre støy fra måkene, er sannsynligheten stor for at reiret blir ødelagt eller utsatt for rovdyr eller andre hekkende par, med den følge at måkene oppgir hekkingen.»

 

Forebygg i forkant av hekkesesongen

Derfor må du satse på forebyggende tiltak i forkant av hekkesesongen for å forhindre at måkene slår seg ned. 

«Å dekke til egnede hekkeplasser på bygninger i god tid før hekkesesongen er i utgangspunktet ikke i strid med lovens § 15.» 

Det er allerede for sent i år, men sørg for å være tidlig ute neste år:

 • Spenn opp liner over taket – det hindrer måkene i å landet. En halv meter mellom linene er tilstrekkelig, høyden over taket bør være minst 30 cm. Du kan ikke dekke taket med fiskegarn eller liknende innretninger som fuglene kan sette seg fast i. 
 • Fra måkene kommer til egglegginga starter bør du være ute på taket, flere ganger daglig. Måkene vil da vurdere taket som utrygt, og lite egnet som hekkeplass.
 • Tilby alternative gode hekkeplasser i nærheten, det kan lokke måkene bort.
  • I noen tilfeller har holmer fungert som hekkeplass tidligere men har blitt forlatt på grunn av gjengroing. Rydding av slike holmer kan føre til at måkene flytter dit. Det er en forutsetning at måkene får være i fred på holmen.
  • På industriområder kan det settes opp en stor reirplattform i utkanten av området der fuglene kan hekke uforstyrret. Plattformen bør være minst to meter høy for at fuglene skal føle seg trygge.
  • Fiskemåken er kjent for villig å ta i bruk små ”rugekasser” (en plate på 30x30 cm med en 5-10 cm høy kant rundt, plassert på en 1-2 meter høy stolpe). Rugekassene må plasseres på steder der fuglene får være i fred.
   På dette faktaarket fra Bioforsk finner du fremgangsmåten for å lage en hekkeplattform for fiskemåke og tjeld

 

Fugleskremsler?

Mange setter ut gummiormer, hauker, ugler og andre fugleskremsler. Men skremming har oftest en begrenset effekt. Fuglene lærer fort, og skjønner at faren ikke er reell.

«Aktiv skremming for å hindre etablering i områder nær bebyggelser før hekkesesong er et tiltak som ofte vil forskyve problemet i tid og rom. Fordelen med å la fuglene være i fred er at man da får konsentrert hekkesesongen til en kortest mulig periode, fra reirbygging til egglegging og klekking en måneds tid etter dette.»

 

Skadefelling?

«Skadefellingsforskriften representerer et unntak fra ynglefredningsprinsippet. Forskriften skal praktiseres restriktivt, og det er et ufravikelig krav at skadeforebyggende tiltak i størst mulig grad skal forsøkes før det gis tillatelse til felling. Forskriften er for tiden under revisjon. Etter gjeldende forskrift pkt. II bokstav A er det kun anledning til felling av fiskemåke og hettemåke når disse gjør «skade». Skaden skal ha oppstått i inneværende sesong, og i et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte, eller som vil få tilsvarende betydning dersom skaden fortsetter.»

 

Eggsanking

Eggsanking er en tradisjonsrik aktivitet, og måsegg regnes som en delikatesse. Mattilsynet fraråder imidlertid barn, gravide, ammende og kvinner i fruktbar alder å spise måseegg på grunn av høyt innhold av miljøgifter.  

Informasjon om sanking av egg og dun i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.